CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Villkor för webbutiken

Dessa regler och villkor anger de allmänna villkoren och försäljningssättet som utförs av MASTERWELD Sp. z o.o. med sitt säte i Rzeszów, Polen, via webbutiken https://paton.se (nedan kallad “webbutik”) och anger villkoren MASTERWELD sp. z o.o. med säte i Rzeszów av kostnadsfria tjänster på elektronisk väg.

§ 1 Definitioner

 • Arbetsdagar – innebär veckodagar från måndag till fredag exklusive helgdagar.
 • Leverans – betyder att säljaren, genom Leverantören, levererar till Kunden de varor som anges i beställningen.
 • Leverantör – avser ett kurirföretag med vilket säljaren samarbetar med för att göra leverans av varor.
 • Lösenord – avser en sträng med bokstäver, digitala eller andra bokstäver som valts av Kunden under registreringen i webbutiken, som används för att skydda åtkomsten till kundkontot i onlinebutiken.
 • Kund – avser en enhet för vilken tjänster i enlighet med förordningarna och rättsliga bestämmelser kan tillhandahållas elektroniskt eller med vilka försäljningsavtalet kan ingås.
 • Konsument – innebär en fysisk person som utför en rättsakt med näringsidkaren som inte är direkt relaterad till sin verksamhet eller yrkesverksamhet.
 • Kundkonto – innebär en enskild panel för varje kund, som lanseras för hans räkning av säljaren, efter att Kunden har registrerat och ingått ett avtal om tillhandahållande av kundtjänsttjänsten.
 • Entreprenör – en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person, vars lag ger rättskapacitet, bedriver i sitt eget namn en ekonomisk eller yrkesmässig verksamhet och bedriver en rättsakt som rör direkt med sin ekonomiska eller yrkesmässiga verksamhet.
 • Villkor – betyder dessa villkor.
 • Registrering – avser den faktiska aktivitet som utförs på det sätt som anges i förordningarna, som krävs för att Kunden ska kunna använda alla funktioner i webbutiken.
 • Säljare – betyder MASTERWELD Sp. z o.o. med sitt säte i Rzeszów (35-105), ul. Przemyslowa 14, skatte-ID: PL8133751525, REGON: 367842571, införd i registret över företagare som förs av distriktsdomstolen i Rzeszów, 12:e kommersiella avdelningen i det nationella domstolsregistret under antalet 00006877555 krs, med ett aktiekapital på 5 000 zloty. e-post: sale@, som också äger webbutiken.
 • Webbplatsen för Butiken – avser de webbplatser under vilka säljaren driver webbutiken, som fungerar i domänen paton.com.pl.
 • Varor – avser en produkt som presenteras av säljaren via webbutiken och som kan bli föremål för försäljningsavtalet.
 • Varaktigt medium – innebär ett material eller verktyg som gör det möjligt för Kunden eller Säljaren att lagra information som riktar sig personligen till honom, på ett sådant sätt att tillgång till information i framtiden i syfte att denna information och som gör att du kan återställa den lagrade informationen oförändrad.
 • Försäljningsavtal – innebär ett distansförsäljningsavtal, enligt de villkor som anges i förordningarna, mellan Kunden och säljaren.

§ 2 Allmänna villkor och användning av webbutiken

 • Alla rättigheter i Online Store, inklusive äganderätt, immateriella rättigheter till sitt namn, dess webbplats, Butikens webbplats, samt mönster, formulär, logotyper, foton som publiceras på webbplatsen webbutiken ägs av respektive ägare och får endast användas på ett visst och lagligt sätt.
 • Säljaren kommer att sträva efter att göra användningen av webbutiken möjligt för människor som använder alla populära webbläsare, operativsystem, enhetstyper och typer av Internet-anslutningar. De tekniska minimikraven för att använda vår webbsidan är en webbläsare minst Internet Explorer 11 eller Chrome 39 eller Firefox 34 eller Opera 26 eller Safari 5 eller senare, med Javascript aktiverat, acceptera cookies och en internetanslutning med en bandbredd på minst 256 kbit/s. Butikens webbplats är optimerad för en minsta skärmupplösning på 1024×768 pixlar.
 • Säljaren tillämpar mekanismen för “cookies”, som när kunder använder webbplats, lagras av säljarens server på hårddisken på kundens terminal enhet. Användningen av cookies är avsedd att webbplatsen skulle fungera på kundernas slutenheter på rätt sätt. Den här mekanismen förstör inte kundens terminalenhet och orsakar inte konfigurationsändringar av kundernas slutenheter eller programvara installerad på dessa enheter. Varje kund kan inaktivera “cookies”-mekanismen i webbläsaren på sin slutenhet. Säljaren anger att inaktivering av “cookies” kan dock orsaka svårigheter eller förhindra användning av butikens webbplats. Detaljerade regler för användning av cookies finns i sekretesspolicyn.
 • För att göra en beställning i webbutiken via vår webbsidan eller via e-post och att använda de tjänster som finns på butikens webbplatser, är det nödvändigt för kunden att ha aktivt e-postkonto.
 • För att göra en beställning i webbutiken via telefon är det nödvändigt för Kunden att ha ett aktivt telefonnummer och ett aktivt e-postkonto.
 • Det är förbjudet för Kunden att tillhandahålla olagligt innehåll och kundens användning av webbutiken, lagra webbplats eller tjänster gratis som tillhandahålls av säljaren, på ett sätt som strider mot lagen eller göra intrång i tredje mans personliga intressen.
 • Säljaren förklarar att internetnätets offentliga karaktär och användningen av tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg kan utgöra en risk för att obehöriga personer får modifiera kunddata, så att kunderna bör använda rätt tekniska åtgärder som minimerar de risker som avses ovan. I synnerhet bör de använda antivirusprogram som skyddar identiteter internetanvändare. Säljaren kommer aldrig att be Kunden att ge dig ett lösenord i någon form.
 • Det är inte tillåtet att använda webbutikens resurser och funktioner för att bedriva verksamhet som skulle skada säljarens intressen.

§ 3 Registrering

 • För att skapa ett kundkonto är måste Kunden registrera sig gratis.
 • Registrering är inte nödvändigt att göra en beställning i webbutiken.
 • För att registrera sig ska Kunden fylla i registreringsformuläret som tillhandahålls av säljaren på butikswebbplatsen och skicka det ifyllda registreringsformuläret elektroniskt till säljaren genom att välja lämplig funktion i registreringsformuläret. Under registreringen upprättar Kunden ett individuellt lösenord.
 • När Kunden fyller i registreringsformuläret finns det möjlighet att bekanta sig med förordningarna genom att acceptera dess innehåll genom att markera lämpligt fält i formuläret .
 • Under registreringen kan Kunden frivilligt samtycka till behandlingen av sina personuppgifter för marknadsföringsändamål (nyhetsbrev, mottagning av kampanjerbjudanden) genom att kryssa i lämplig ruta i registreringsformuläret. I detta fall informerar säljaren uttryckligen om syftet att samla in kundens personuppgifter, men också om förväntade mottagare av sådana uppgifter.
 • Kundens samtycke till behandling av hans/hennes personuppgifter i marknadsföringssyfte villkorar inte möjligheten att ingå ett avtal med säljaren om tillhandahållande av kundens kontohanteringstjänst elektroniskt hos säljaren. Samtycke kan när som helst återkallas genom att göra skicka till säljaren ett motsvarande uttalande av Kunden. Ett utdrag kan till exempel skickas till säljarens adress via e-post.
 • Efter att ha skickat det ifyllda registreringsformuläret får Kunden omedelbart, elektronisk bekräftelse av registrering från säljaren. För närvarande ingås ett avtal om tillhandahållande av elektroniskt allierat kundkontotjänsten och Kunden ges möjlighet att komma åt klientkontot och göra ändringar under dataregistreringen.

§ 4 Beställning

 • Informationen på butikens webbsidan utgör inte ett erbjudande från säljaren i den mening som avses i civillagen, utan endast en inbjudan för kunder att lämna anbud för att ingå ett försäljningsavtal.
 • Kunden kan göra beställningar i webbutiken via webbsidan eller e-post 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.
 • Kunden kan göra beställningar i webbutiken via telefon under de timmar och dagar som anges på butikens webbsida.
 • Kunden som gör beställningen via webbutiken slutför beställningen genom att välja de varor han/hon är intresserad av. Tillägget av varorna i ordern görs genom att välja kommandot “LÄGG I VARUKORGEN” under objektet som visas på butikens webbplats. Kunden, efter att ha slutfört hela ordern och anger i “VARUKORGEN” metoden för leverans och betalningsmetod, placerar beställningen genom att skicka beställningsformuläret till säljaren, välja på butikens webbsida knappen “Jag beställer med förpliktelsen betalning”. Varje gång innan beställningen skickas till säljaren informeras Kunden om det totala priset för de utvalda varorna och leveransen, samt alla extra kostnader som han är skyldig att ådra sig i samband med försäljningsavtalet.
 • Kunden som gör beställningen per telefon använder telefonnumret som säljaren tillhandahåller på butikens webbplats. Kunden via telefon ger säljaren namnet på varorna bland varorna på butikens webbplats och den kvantitet varor han / hon vill beställa. Efter att ha slutfört hela ordern bestämmer Kunden metoden och adressen till Leveransen och betalningsmetoden och anger, om kunden vill e-postadress eller postadress för att bekräfta ordern. Varje gång Kunden gör en beställning per telefon informerar säljaren Kunden om det totala priset på de valda varorna och den totala kostnaden för den valda leveransmetoden, samt alla extra kostnader som han är skyldig att ådra sig i samband med försäljningsavtalet.
 • När Kunden har gjort en beställning via telefon skickar säljaren mailet, till den e-postadress som Kunden tillhandahåller eller en postadress som innehåller bekräftelse av villkoren i försäljningsavtalet. Bekräftelsen omfattar särskilt fastställandet av de varor som omfattas av försäljningsavtalet, dess pris, kostnaden för Leveransen och eventuella andra kostnader som Kunden är skyldig att betala i samband med försäljningsavtalet.
 • Kunden som gör beställningen via e-post skickar den till den e-postadress som säljaren tillhandahåller på butikens webbsida. Kunden ska i ett meddelande som skickas till säljaren särskilt ange varans namn, färgen och dess kvantitet, bland de varor som presenteras på butikens webbplats och deras kontaktuppgifter.
 • Vid mottagandet av ett elektroniskt meddelande från kunden som avses i §4 punkt. 7 skickar säljaren till Klienten ett returmeddelande via e-post, som tillhandahåller sina registreringsuppgifter, priset på de utvalda varorna, möjliga betalningsmetoder och leveranssätt tillsammans med bekostnad, samt information om alla ytterligare betalningar till Kunden enligt försäljningsavtalet. Meddelandet innehåller också information till Kunden om att ingåendet av köpeavtalet via e-post medför en skyldighet att betala för de beställda varorna. På grundval av den information som säljaren lämnat kan Kunden göra beställningen genom att skicka ett e-postmeddelande till säljaren med angivande av den valda betalningsmetoden och leveransmetoden.
 • Att göra en beställning innebär att Kunden lämnar ett erbjudande om att ingå ett avtal om försäljning av varor som omfattas av beställningen.
 • Efter att Kunden ha gjort beställningen skickar säljaren en bekräftelse på den till kundens e-postadress.
 • Sedan, efter att ha bekräftat beställningens placering, skickar säljaren till den e-postadress som kunden har angett information om godkännande för genomförandet av order. Informationen om godkännande av beslutet om verkställighet är ett uttalande från säljaren om godkännandet av det erbjudande som avses i §4 punkt. 9 ovan och vid kundens mottagande ingås ett försäljningsavtal.
 • Efter det att försäljningsavtalet har ingåtts bekräftar säljaren för Kunden sina villkor och skickar dem på det varaktiga mediet till Kundens e-postadress eller skriftligen till den adress som Kunden angav under registrering eller beställningen.

§ 5 Betalning

 • Priserna på butikens webbsida representerar bruttopriser och innehåller inte information om leveranskostnaden och eventuella andra kostnader som Kunden kommer att vara skyldig pga. anslutning till försäljningsavtalet och om vilka kommer att informeras när han/hon väljer leverans metod och gör beställningen.
 • Kunden kan välja följande betalningsmetoder för de beställda varorna:
 • Banköverföring till säljarens bankkonto (i detta fall kommer genomförandet av ordern att inledas efter att säljaren har skickat kunden en bekräftelse på godkännande av ordern och efter att pengarna har krediterats säljarens bankkonto);
 • Banköverföring via PayPal betalningtjänst, som drivs av PayPal (Europa) S.à r.l. & Cie, S.C.A. med sitt säte i Luxemburg (i detta fall kommer genomförandet av ordern att inledas efter att säljaren har skickat kunden bekräftelse på godkännande av ordern och efter att säljaren fått information från PayPal om kundens betalning);
 • Bankkort eller banköverföring via ett externt betalningssystem przelewy24.pl, som drivs av PayPro S.A. med sitt säte i Poznan – Polen(i detta fall kommer genomförandet av ordern att inledas efter att säljaren har skickat kunden bekräftelse på godkännande av ordern och efter mottagandet av medel till säljarens bankkonto).
 • Kunden ska göra en betalning för ordern till det belopp som följer av det ingångna försäljningsavtalet inom 7 arbetsdagar om han har valt form av förskottsbetalning.
 • Om Kunden inte följer betalningen inom den period som avses i §5 punkt. 3 av förordningarna fastställer säljaren en ytterligare betalningsfrist till Kunden och informerar Klienten om det via mail. Informationen om den ytterligare betalningsfristen informerar också om att säljaren efter det att denna period löpt ut kommer att dra sig ur försäljningsavtalet. Vid ineffektiv upphörande av den andra betalningsperioden kommer Säljaren att skicka kunden via e-post en uttagsdeklaration enligt art. 491 i civillagen.

§ 6 Leverans

 • Säljaren utför leverans inom Republiken Polens territorium.
 • Säljaren är skyldig att leverera de varor som är föremål för försäljningsavtalet utan defekter.
 • Säljaren ska på butikens webbsida lägga upp information om antalet arbetsdagar som behövs för leverans och genomförande av ordern.
 • Tidsfristen för leverans och genomförande av den order som anges på butikens webbsida räknas på arbetsdagar i enlighet med §5 punkt. 2 i förordningarna.
 • De beställda varorna levereras till Kunden via Leverantören till den adress som anges i beställningsformuläret.
 • Samma dag som varorna, skickas information till Kundens e-postadress som bekräftar sändning av paket.
 • Kunden är skyldig att granska den levererade sändningen vid den tidpunkten och på det sätt som godkänts för sändningar av den berörda typen. Om en förlust eller skada på försändelsen hittas har Kunden rätt att begära att leverantörens medarbetare skriver ner lämpligt protokoll.
 • Säljaren, om Kunden vill, lämnar i paketen en leveranskvittot eller momsfakturan som täcker de levererade varorna.
 • I avsaknad av Kunden på den adress som han anger, som leveransadress, kommer leverantörens medarbetare att lämna viseringen eller försöka kontakta telefonen för att fastställa det datum inom vilket Kunden kommer att vara närvarande. Vid återsändande av de beställda varorna till Leverantörens webbutik kontaktar säljaren Kunden elektroniskt eller via telefon, återställer datum och kostnad för Leveransen med Kunden.

§ 7 Rättslig Garanti

 • Säljaren tillhandahåller leverans av varor utan fysiska och juridiska defekter. Säljaren är ansvarig gentemot Kunden om varorna har en fysisk eller juridisk defekt (garanti).
 • Om varorna har en defekt kan Kunden:
 • göra en deklaration om prissänkning eller uttag från försäljningsavtalet, såvida inte säljaren omedelbart och utan onödigt olägenhet för Kunden ersätter de defekta varorna med felfri a-fel eller felet kommer att ta bort.
 • Denna begränsning gäller inte om varorna redan har ersatts eller reparerats av säljaren, eller säljaren inte har gjort det för mycket för att ersätta varorna med defekter-fria eller åtgärda defekter. I stället för säljarens föreslagna felborttagning kan Kunden begära att varorna ersätts för felfritt eller i stället för att ersätta varorna för att kräva att felet tas bort, såvida det inte är omöjligt att bringa varorna i överensstämmelse med avtalet på det sätt som Kunden valt, eller kostnader jämfört med det sätt som säljaren föreslår. Vid bedömningen av alltför stora kostnader ska hänsyn tas till värdet av varorna utan defekter, den konstaterade defektens typ och betydelse, och hänsyn ska tas till de olägenheter som kunden skulle utsätta Kunden för ett annat sätt att tillfredsställa.
 • kräva att de defekta varorna ersätts till utan defekter eller att defekten tas bort. Säljaren är skyldig att ersätta de defekta varorna med felfri eller ta bort defekten inom rimlig tid utan överdriven svårigheter för Kunden.
 • Säljaren får vägra att uppfylla Kundens begäran om det är omöjligt att följa avtalet om försäljning av defekta varor på det sätt som Kunden valt eller, i jämförelse med det andra möjliga sättet att följa avtalet, skulle kräva alltför stora kostnader. Reparations- eller ersättningskostnaderna ska bäras av säljaren.
 • En kund som utövar garantirättigheter är skyldig att leverera den defekta varan till säljarens adress. När det gäller kunden som är konsumenten ska leveranskostnaden bäras av säljaren.
 • Säljaren ansvarar för Rättslig garantin om den fysiska defekten hittas inom två år efter leveransen av varorna till Kunden. Ansökan om avlägsnande av felet eller utbytet av varorna utan fel skall upphöra att gälla i slutet av året, men denna period får inte löpa ut före utgången av den period som anges i första meningen. Under denna period kan Kunden dra sig ur försäljningsavtalet eller göra en redogörelse för prissänkning på grund av ett fel i varorna. Om Kunden har begärt att varorna skulle ersättas utan fel eller avlägsnande av felet, börjar tidsfristen för återkallande av försäljningsavtalet eller inlämnandet av en prissänkningsdeklaration vid tidpunkten för att tidsfristen för byte av varorna upphör att gälla eller att felet tas bort.
 • Eventuella klagomål som rör varorna eller fullgörandet av försäljningsavtalet, kan kunden skicka direkt skriftligen till säljarens adress.
 • Säljaren inom 14 dagar från dagen för begäran om klagomål kommer att svara på klagomålet från varorna eller klagomålet i samband med genomförandet av det försäljningsavtal som kunden lämnat in.
 • Kunden får lämna in ett klagomål till säljaren i samband med användningen av tjänster som tillhandahålls kostnadsfritt av säljaren elektroniskt. Klagomålet kan lämnas in i elektronisk form och skickas till serviceadressen. I klagomålet måste Kunden inkludera en beskrivning av problemet. Säljaren ska omedelbart, men senast 14 dagar, behandla klagomål och ge Kunden svar.
 • Säljaren omfattas inte av den tvistlösning utanför domstol som avses i lagen av den 23 september 2016 om tvistlösning utanför domstol.

§ 8 Garanti

 • Varor som säljs av säljaren kan omfattas av en garanti som tillhandahålls av tillverkaren av varorna eller distributören.
 • När det gäller varor som omfattas av garantin presenteras information om garantins existens och innehåll på Stores webbplats.

§ 9 Återkallande från försäljningsavtalet

 • En kund som är en konsument som har ingått ett försäljningsavtal kan dra sig ur det inom 14 dagar utan att ange någon anledning.
 • Ångerfristen från försäljningsavtalet inleds från det att varorna förvärvas av konsumenten.
 • Konsumenten får frånträda försäljningsavtalet genom att lämna in en insatt förklaring om utträde till säljaren. Denna förklaring kan till exempel göras skriftligen till säljarens adress via e-post. Deklarationen kan göras på ett formulär, vars modell lades upp av säljaren på Butikens webbsida på: Uttagsformulär. För att följa tidsfristen räcker det att skicka en deklaration innan den löper ut.
 • Konsumenten får frånträda försäljningsavtalet genom att lämna in en deklaration via formuläret som görs tillgängligt på webbsidan på: Elektroniskt uttagsformulär. För att följa tidsfristen räcker det att skicka deklaration innan den löper ut. Säljaren ska omedelbart bekräfta för konsumenten att formuläret som lämnats in via webbsidan har mottagits.
 • Vid utträde ur försäljningsavtalet ska det anses vara ogiltig.
 • Om konsumenten har skickat deklaration om återkallande från försäljningsavtalet innan säljaren accepterade erbjudande, skall erbjudandet upphöra att binda.
 • Säljaren är omedelbart skyldig, senast 14 dagar från den dag då konsumenten mottagit konsumentens indragningsdeklaration från försäljningsavtalet, att ersätta honom alla betalningar som han gjort, inklusive kostnaden för leverans av varorna till konsumenten. Säljaren får undanhålla återbetalningen av betalningar som mottagits från konsumenten tills varorna tas emot tillbaka eller kunden har lämnat bevis på återlämnande av varorna, beroende på vilket som inträffar tidigare.
 • Om konsumenten som utövar sin ångerrätt har valt en annan leveransmetod för varorna än den billigaste vanliga leveransmetod som erbjuds av säljaren, är säljaren inte skyldig att ersätta konsumenten för de extra kostnader som han ådragit sig.
 • Konsumenten är skyldig att omedelbart återlämna säljarens varor, men senast 14 dagar från den dag då han avvek från försäljningsavtalet. För att bibehålla tidsfristen är det tillräckligt att återföra varorna till säljarens adress innan denna period löper ut.
 • Vid uttag skall kunden som är konsumenten endast bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
 • Om varorna av någon anledning inte kan skickas tillbaka per post på vanligt sätt, informerar säljaren konsumenten om kostnaderna för att returnera varan på butikens webbsida.
 • Konsumenten ansvarar för att minska värdet på varorna till följd av dess användning på ett sätt som går utöver det sätt som krävs för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
 • Säljaren återbetalar med samma betalningsmetod som konsumenten har använt om inte konsumenten uttryckligen har gått med på en annan ersättningsmetod som inte medför några kostnader för honom.

§ 10 Gratis tjänster

 • Säljaren tillhandahåller gratis tjänster till kunderna på elektronisk väg:
 1. Nyhetsbrev
 2. Underhålla ett kundkonto
 • De tjänster som anges i §10 punkt. 1 ovan tillhandahålls 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.
 • Säljaren förbehåller sig rätten att välja och ändra typ, formulär, tid och metod för att bevilja tillgång till utvalda tjänster, vilket kommer att informera kunderna på ett sätt som är lämpligt att ändra villkoren.
 • Nyhetsbrevstjänsten kan användas av alla kunder som anger sin e-postadress med hjälp av registreringsformuläret som tillhandahålls av säljaren på Butikens webbsida. Efter att ha skickat det ifyllda registreringsformuläret får kunden omedelbart, via e-postadress som anges i registreringsformuläret, bekräftelse av säljaren.
 • Efter detta ingås ett avtal om tillhandahållande av nyhetsbrevstjänsten elektroniskt.
 • Dessutom kan Kunden kryssa i lämplig ruta i registreringsformuläret under registreringen för att prenumerera på nyhetsbrevstjänsten.
 • Nyhetsbrevstjänsten består i att skicka ett e-postmeddelande från säljaren till en e-postadress som innehåller information om nya produkter eller tjänster i säljarens erbjudande. Nyhetsbrevet skickas av säljaren till alla kunder som prenumererar.
 • Varje nyhetsbrev som riktar sig till kunddata omfattar bland annat information om avsändaren, slutförde fältet “ämne”, med angivande av innehållet i sändningen och information om möjligheten och metoden för att välja bort den kostnadsfria nyhetsbrevstjänsten.
 • Kunden kan när som helst ta bort nyhetsbrevet genom att avsluta prenumerationen via länken i alla e-postmeddelanden som skickas via nyhetsbrevstjänsten eller via aktivering det relevanta fältet i kundkontot.
 • Kundtjänsten är tillgänglig efter registrering i enlighet med de villkor som beskrivs i föreskrifterna och består i att göra kunden tillgänglig för kunden till en särskild panel på Stores webbplats, vilket gör det möjligt för kunden att ändra de data som under registreringen, samt för att spåra status för orderuppfyllelsen och historiken för de beställningar som redan slutförts.
 • Kunden som gjorde registreringen kan begära att säljarens kundkonto tas bort och om säljaren begär att kundkontot ska raderas kan kunden raderas upp till 14 dagar efter begäran.
 • Säljaren har rätt att blockera åtkomst till kundkontot och tjänster utan kostnad, i händelse av att Kunden agerar till nackdel för säljaren eller andra kunder, lagens kundöverträdelse eller bestämmelserna i föreskrifterna, och när blockera åtkomst till kundkontot och gratis tjänster motiveras av säkerhetsskäl – i synnerhet: kunden bryter säkerheten på butikens webbsida eller andra hacking aktiviteter. Att blockera åtkomsttill kundkontot och tjänsterna kostnadsfritt av dessa skäl ska vara den period som krävs för att lösa problemet där kundkontot och de kostnadsfria tjänsterna blockeras. Säljaren informerar kunden om att åtkomsttill kundkontot och tjänsterna blockeras kostnadsfritt på elektronisk väg till den adress som kunden tillhandahåller i registreringsformuläret.

§ 11 Skydd av personuppgifter

 • Den administratör för kundpersonuppgifter som lämnas till säljaren frivilligt som en del av registreringen, som gör en engångsorder och som en del av säljarens tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg eller inom ramen för andra omständigheter som anges i Regler och villkor, är säljaren.
 • Säljaren behandlar kundernas personuppgifter i syfte att fullgöra beställningar och tillhandahåller tjänster av säljaren på elektronisk väg och andra ändamål som anges i föreskrifterna och sekretesspolicyn. Uppgifterna behandlas endast på grundval av den lag eller det samtycke som uttrycks av Kunden i enlighet med tillämplig lag.
 • Kunden lämnar sina personuppgifter till säljaren frivilligt, förutsatt att underlåtenhet att lämna vissa uppgifter i registreringsprocessen förhindrar registrering och upprättande av kundkontot och förhindrar inlämning och genomförande av kundens order, när det gäller att göra en beställning utan att registrera ett kundkonto.
 • Den som förser säljaren med sina personuppgifter har rätt att få tillgång till sitt innehåll och att korrigera eller begära att de raderas, och i fall som föreskrivs i lag för att begära att behandlingen av deras personuppgifter upphör.
 • Säljaren skyddar de personuppgifter som kunden har lämnat och gör allt de kan för att skydda dem från obehörig åtkomst eller användning av obehöriga personer.
 • Säljaren tillhandahåller personuppgifter om leverantörens kund i den utsträckning som krävs för leveransens prestanda.
 • I händelse av att Kunden väljer betalning via przelewy24.pl systemet överförs hans personuppgifter i den utsträckning som krävs för betalningen till PayPro S.A. Clearing Agent med säte i Poznan (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), som förs in i registret över företagare som förs av distriktsdomstolen i Poznań – New Town och Wilda i Poznań, avdelning VIII i det nationella domstolsregistret under numret 0000347935, SKATT-ID PL7792369887, Regon 301345068.

§ 12 Uppsägning av avtalet (gäller ej försäljningsavtal)

 • Både Kunden och säljaren kan säga upp avtalet om tillhandahållande av tjänster elektroniskt när som helst och utan skäl, med förbehåll för att den andra parten behåller rättigheterna innan gången avslutas. avtal och bestämmelserna nedan.
 • Kunden som har gjort registreringen säger upp avtalet om tillhandahållande av tjänster elektroniskt genom att skicka till säljaren en lämplig avsiktsförklaring till säljaren, med hjälp av alla kommunikationsmedel på distans, vilket gör det möjligt för säljaren att bekanta sig med kundens vilja.
 • Säljaren säger upp avtalet om tillhandahållande av tjänster elektroniskt genom att skicka till Kunden en lämplig avsiktsförklaring till den e-postadress som kunden tillhandahåller under registreringen.

§ 13 Slutliga bestämmelser

 • Säljaren är ansvarig för att avtalet inte fullgörs eller inte fullgöras på ett otillbörligt sätt, men när det gäller avtal som ingås med Företagarna är säljaren endast ansvarig vid avsiktlig skada och faktiska förluster som företagarkunden ådragit sig. Innehållet i dessa villkor kan åtgärdas genom att skriva ut, spara det på media eller ladda ner när som helst från Butikens webbsida.
 • I händelse av en tvist på grundval av det ingående försäljningsavtalet kommer parterna att försöka lösa ärendet i godo. Den lag som är tillämplig på att lösa eventuella tvister som uppstår enligt dessa villkor är polsk lag.
 • Säljaren informerar kunden som är konsumenten om möjligheten att använda out-of-court medel för att hantera klagomål och gottgörelse. Reglerna för tillgång till dessa förfaranden finns i lokalerna eller på webbplatserna för enheter som har rätt till tvistlösning utanför domstol. Dessa kan särskilt omfatta förespråkare för konsumenträttigheter eller provinsiella inspektionsorgan för handelsinspektioner, vars förteckning finns tillgänglig på webbplatsen för byrån för konkurrens och konsumentskydd vid: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • Säljaren informerar om att en plattform för ett tvistlösningssystem online mellan konsumenter och näringsidkare på UNIONSNIVÅ (ODR-plattformen) finns tillgänglig på adressen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Alla beställningar som säljaren godtar för genomförandet före den dag då de nya förordningarna träder i kraft genomförs på grundval av förordningarna, som var i kraft den dag då kunden har gjort ordern. Ändringen av villkoren träder i kraft inom 7 dagar från och med dagen för offentliggörandet på Butikens webbsida. Säljaren kommer att informera Kunden 7 dagar innan de nya förordningarna träder i kraft om ändringen av förordningarna genom elektroniskt meddelande som innehåller en länk till texten i de ändrade förordningarna. Om Kunden inte godtar det nya innehållet i förordningarna är den skyldig att underrätta säljaren om detta, vilket leder till uppsägning av avtalet i enlighet med bestämmelserna i §12 i förordningarna.

Förordningarna träder i kraft den 2.02.2020.

Företagets data:
MasterWeld Sp. z o.o.
Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów (Polen)
Skatte-ID: 813 375 25 15
Regon: 367842571
E-mail: sale@paton.se